ZZG W POLSCE KWK "CHWAŁOWICE"

Twój Związek Zawodowy

Łączy nas wiele i razem walczymy o wspólne sprawy

Łączy nas wiele i razem walczymy o wspólne sprawy

ZZG w Polsce KWK "Chwałowice"

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej

Razem z nami przeżyjesz piękne chwile

Razem z nami przeżyjesz piękne chwile

Przyłącz się do nas

Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych

Wspólnie osiągniemy założone cele

Wspólnie osiągniemy założone cele

bezpłatne szkolenia dla członków związku

Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy

Jesteśmy dla wszystkich!

Jesteśmy dla wszystkich!

Jesteśmy jedną wielką rodziną

Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Konsultacja ZUS dotycząca emerytur i urlopów górniczych

gornicyMam 56 lat. Od 1 sierpnia 1987 r. pracuję na kopalni. Od 1 sierpnia 1987 r. do 31 grudnia 1988 r. pracowałem w laboratorium chemicznym w Dziale Przeróbki Mechanicznej (praca w warunkach niebezpiecznych).

Od 1 stycznia 1989 r. pracowałem jako inspektor ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Praca na tym stanowisko jest traktowana jako praca pod ziemią. Na to stanowisko było wymagane zatwierdzenie Urzędu Górniczego. Od 1 stycznia 1989 r. miałem zatwierdzone uprawnienia na dozór średni w specjalności hydrogeolog pod ziemią. Od 2002 r. mam stwierdzone przez Urząd Górniczy kwalifikacje na dozór wyższy w specjalności ochrona środowiska pod ziemią. Mam stwierdzone 12 lat pracy górniczej (więcej niż połowę dniówek zjazdowych). Kiedy mogę się starać o emeryturę pomostową?

Dla osób, które legitymują się okresami pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli pracami wymienionymi w tzw. starych wykazach prac, względnie okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie tzw. nowych wykazów prac, jak również okresami pracy górniczej określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewiduje się kilka możliwości uzyskania emerytury pomostowej. Na ogólnych zasadach prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w starych wykazach prac (prace w rozumieniu art. 32 i 33 ustawy emerytalnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach prac, określone w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach prac, określone w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, i rozwiązał stosunek pracy.

W celu sprawdzenia ewentualnych uprawnień do emerytury pomostowej, należy wystąpić z wnioskiem do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki organizacyjnej ZUS. Wniosek taki można złożyć w każdym czasie i przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe, w tym okresy pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze oraz okresy pracy górniczej. Na podstawie przedłożonej do wniosku dokumentacji właściwy oddział ZUS wyda decyzję, w której określi ewentualne uprawnienia (lub ich brak) do emerytury pomostowej.

Przepracowałem 37 lat w warunkach szczególnych, w tym roku kończę 60 lat, czy mogę przejść na emeryturę pomostową?
Dla osób, które legitymują się okresami pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli pracami wymienionymi w tzw. starych wykazach prac, względnie okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie tzw. nowych wykazów prac - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, przewiduje się kilka możliwości uzyskania emerytury pomostowej. Możemy powiedzieć, że na ogólnych zasadach prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r, ukończył co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn, przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w starych wykazach prac (prace w rozumieniu art. 32 i 33 ustawy emerytalnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach prac, określone w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach prac, określone w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych i rozwiązał stosunek pracy. W celu uzyskania potwierdzenia ewentualnych uprawnień do emerytury pomostowej należy wystąpić z wnioskiem do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki organizacyjnej ZUS. Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe, w tym okresy pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

Mam 53 lata. Od 2005 r. jestem na górniczej emeryturze. Przepracowałem 20 lat na dole z przelicznikiem 1,5. Miałem też 5 lat urlopu górniczego. Od tego czasu przepracowałem na umowie o pracę 6 miesięcy jako elektryk na powierzchni oraz 12 miesięcy jako dozór niższy na dole w kopalni i pracuję nadal. Czy oraz kiedy będę mógł przeliczyć emeryturę z uwzględnieniem aktualnej kwoty bazowej?
Zasady ponownego ustalania wysokości świadczeń od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej określają przepisy art. 110 ustawy emerytalnej oraz art. 110a tejże ustawy, wprowadzony od dnia 1 maja 2015 r. ustawą z dnia 5 marca 2015r . o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 552).
W myśl art. 110 ustawy wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w ustawie (tj. z 10 kolejnych lat kalendarzowych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia - aktualnie z okresu 1995 - 2014 lub w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu), jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest wymagany od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co najmniej 130 proc. Natomiast zgodnie z nowym zapisem art. 110 a ustawy, wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w ustawie, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia do 250 proc. (co wynika z zapisu art. 15 ust. 5) jest wyższy niż 250 proc. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 110a ustawy może nastąpić tylko raz. Aby sprawdzić, czy jest możliwe ustalenie wysokości emerytury od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, należy wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS z odpowiednim wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie pracy potwierdzające wysokość osiąganych zarobków (przychodów) z okresu po przyznaniu świadczenia, sporządzone na druku ZUS Rp -7.

W przyszłym roku kończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę. Przebieg pracy: 1983-1989 dozorca oddziału zabudów i likwidacji, 1989-1994 dyspozytor zbrojeń i likwidacji (sztygar zmianowy), 1994 r. do nadal dyspozytor ruchu kopalni (nadsztygar górniczy). Czy będzie to możliwe i jaki przelicznik będzie mnie obowiązywał za przepracowany okres?
Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy emerytalnej górnicza emerytura przysługuje pracownikowi po ukończeniu 50. roku życia, jeżeli posiada on co najmniej 25 lat pracy górniczej, i równorzędnej z pracą górniczą, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, tj. pracy wymienionej w art. 50c ust. 1 ustawy (liczonej w wymiarze pojedynczym). Należy wyjaśnić, że praca równorzędna z pracą górniczą została określona w art. 50c ust. 2 ustawy i dotyczy zatrudnienia w urzędach górniczych lub przy innych pracach w związku z likwidacją kopalni w wymiarze do 5 lat - na warunkach ustalonych w tym przepisie. Przy obliczaniu wysokości górniczych emerytur do niektórych okresów pracy górniczej stosuje się przeliczniki (art. 51 ust. 1 ustawy). W stosunku do okresów pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - stosuje się przelicznik 1,5. Ubezpieczonym zatrudnionym na stanowiskach kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią - wymienionych w zarządzeniu nr 9 ministra przemysłu i handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą - miesiące, w których pracownik przepracował pod ziemią wszystkie dniówki robocze, podlegają zaliczeniu do pracy górniczej, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią z zastosowaniem przelicznika 1,5. W przypadku pracowników dozoru ruchu kopalń w oddziałach dołowych zatrudnienie na stanowiskach sztygara oddziału, sztygara zmianowego oddziału, nadgórnika i dozorcy oddziału uznaje się za pracę wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią - bez potrzeby ustalania czasu pracy pod ziemią. Przy ustalaniu wysokości górniczych emerytur do okresów pracy na tych stanowiskach stosuje się przelicznik 1,5. Zastosowanie w indywidualnej sprawie odpowiednich przeliczników do poszczególnych okresów pracy górniczej możliwe jest tylko na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu organu rentowego po wcześniejszym ustaleniu prawa do górniczej emerytury, w związku ze zgłoszonym wnioskiem ubezpieczonego.

źródło: nettg.pl

Opieka prawna

Reklama